Get Adobe Flash player

Let op: het reglement zoals op deze pagina beschreven is op enkele vlakken verouderd (zoals in rood aangegeven). Momenteel wordt er een nieuw reglement opgesteld welke te zijner tijd gepubliceerd zal worden.

Het reglement is hier ook als pdf-bestand te downloaden.

1. Naam, zetel en duur

Lid 1 De commissie is genaamd 'Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde' (verder genoemd als CSCD).

Lid 2 Zij is een samenwerkingsverband tussen de veterinaire studieverenigingen Archaeopteryx, Diergeneeskundige Studenten Kring, Hygieia, Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking, Veterinaire Studenten Rijvereniging ‘De Solleysel’, Veterinaire Vee Fokkers Club “De Uithof” en de Veterinaire Hippische Vereniging.

Lid 3 Zij is gevestigd op de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht te Utrecht.

Lid 4 Zij duurt onbepaalde tijd voort.

2. Doel en uitvoering

Lid 1 De CSCD heeft tot doel studenten te stimuleren om naast het reguliere onderwijs het blikveld te verruimen door het bezoeken van lezingen, excursies en andere activiteiten georganiseerd door de deelnemende studieverenigingen. Door dit tijdens de studie te stimuleren wordt getracht studenten voor te bereiden op het ‘life long learning’. Het certificaat biedt een overzicht van de gevolgde extra curriculaire activiteiten tijdens de studie Diergeneeskunde.

Lid 2 Zij tracht dit doel te bereiken door middel van toekenning van Capita Selecta-punten (verder genoemd als CS-punten) aan lezingen, excursies en andere activiteiten, om hiermee een extra stimulans te bieden om deze te bezoeken.

3. Samenstelling CSCD

Lid 1 Elke deelnemende vereniging vaardigt één bestuurslid af om als lid zitting te nemen in de CSCD.

Lid 2 Ieder afgevaardigd bestuurslid neemt in het volgende collegejaar zitting in de CSCD en neemt ook de dagelijkse leiding op zich.

Lid 3 Elk lid van de CSCD heeft stemrecht waarbij de waarde van elke stem gelijk is.

Lid 4 Na de bestuurswisselingen van de deelnemende verenigingen zal jaarlijks in november een nieuwe afgevaardigde van de deelnemende studieverenigingen als lid van de CSCD toetreden.

Lid 5 Indien een afgevaardigde voor langere tijd niet aanwezig kan zijn bij vergaderingen van de CSCD dan kan de CSCD de betreffende vereniging verzoeken een (oud-)bestuurslid als vervanger aan te wijzen.

4. Bestuurssamenstelling en -verkiezing

Lid 1 Het bestuur der CSCD bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter, een lid PR en twee algemeen bestuursleden.

Lid 2 Jaarlijks worden een nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, een lid PR en twee algemeen bestuursleden gekozen.

Lid 3 De bestuurswisseling vindt plaats tijdens de CSCD-vergadering in november, tenzij de vergadering anders besluit.

Lid 4 Afgetreden bestuursleden zijn alleen herkiesbaar als zij het komende jaar eveneens lid zijn van de CSCD.

Lid 5 Kandidaatsbestuursleden hebben voor hun functie reeds bij voordracht geen stemrecht.

5. Taken der leden der CSCD

Lid 1 De voorzitter heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de commissie en zit de CSCD-vergaderingen voor.

Lid 2 De secretaris is belast met de briefwisseling, het opmaken van het ledenregister, de notulen en het contact met de RvA.

Lid 3 De penningmeester voert het geldelijke beheer der commissie en brengt aan de CSCD-vergadering verslag uit over de financiële zaken van de commissie. Hij is belast met de inning van inkomsten en verplicht de ontvangsten en uitgaven nauwkeurig te boeken en te verantwoorden.

Lid 4 De vice-voorzitter dient zich op de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken binnen de commissie, opdat hij bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de voorzitter in staat is diens taken over te nemen. De vice-voorzitter is samen met het lid PR verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de deelnamekaart, de website en het certificaat.

Lid 5 Het lid PR is verantwoordelijk voor de promotionele activiteiten van de CSCD. Het lid PR is samen met de vice-voorzitter verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de deelnamekaart, de website en het certificaat.

Lid 6 De algemeen bestuursleden hebben een ondersteunende functie.

Lid 7 De leden zoals genoemd in artikel 3, Lid 1, worden geacht het doel na te streven genoemd in artikel 2, Lid 1.

Lid 8 De overige commissieleden, tevens bestuursleden van de deelnemende verenigingen, dienen de CS-puntenboekhouding bij te houden via het administratiesysteem van de KNMvD. Daarnaast hebben zij de taak de CS-punten te registreren op de deelnemerskaarten. Voor verdere uitleg, zie artikel 12: Puntenregistratie.

6. Toetreding tot CSCD

Lid 1 Een veterinair relevante vereniging, stichting of andere organisatie binnen de faculteit Diergeneeskunde die niet is vertegenwoordigd in de CSCD kan, indien zij dit wenst, een verzoek indienen bij de CSCD tot toetreding in deze commissie.

Lid 2 De CSCD dient unaniem in te stemmen met toetreding.

Lid 3 De toegetreden organisatie vaardigt ieder jaar één vertegenwoordiger af.

Lid 4 De CSCD kan naar redelijkheid voorwaarden stellen aan de toetreding.

7. Vergadering der CSCD

Lid 1 De vergaderingen zijn toegankelijk voor de in artikel 3 Lid 1 genoemde personen en op verzoek van de CSCD uitgenodigde personen.

Lid 2 Het quorum van de vergadering is vastgesteld op minimaal de meerderheid van de in artikel 3 Lid 1 genoemde personen.

Lid 3 De vergadering vindt alleen doorgang indien het quorum is behaald.

Lid 4 De vergaderstukken van de CSCD zijn niet openbaar.

8. Stemming

Lid 1 Stemmen worden uitgebracht met: 'voor', 'tegen' of 'blanco'. Wanneer een lid van de CSCD nauw betrokken is bij de organisatie van een activiteit waarover gestemd wordt in het kader van toekenning van CS-punten, moet dit lid zich onthouden van stemming. Hij/zij dient hiervan voor de stemming kennis te geven.

Lid 2 Alle stemmen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der leden van de CSCD-vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht.

Lid 3 Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd door middel van gesloten stembriefjes.

Lid 4 Leden hebben de mogelijkheid zich te onthouden van stemming.

Lid 5 Blanco stemmen worden beschouwd als te zijn uitgebracht en worden dus gerekend tot het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Lid 6 Een zakelijk voorstel is aangenomen indien er een enkelvoudige meerderheid voor dit voorstel is.

Lid 7 Bij stemming over personen dient 50 procent + één persoon van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden voor te zijn.

Lid 8 Bij staken van stemmen beslist het bestuur, uitgezonderd stemming over personen.

Lid 9 Bij staken van stemmen over personen is het voorstel verworpen.

Lid 10 De in artikel 3, Lid 1 genoemde personen zijn stemgerechtigd. Elk lid kan slechts één stem uitbrengen.

Lid 11 In geen geval kan een eenmaal uitgebrachte stem herroepen of veranderd worden.

Lid 12 Het is niet toegestaan bij volmacht te stemmen.

9. Schorsing en uitzetting

Lid 1 Een lid dat handelt in strijd met het reglement of zich schuldig maakt aan wangedrag of opzettelijke benadeling van de CSCD kan voor dit feit maximaal drie maanden worden geschorst. Het bestuur neemt hiertoe het initiatief en doet hiervan mededeling aan de leden. Aan ieder lid bestaat beroep open op de eerstvolgende CSCD-vergadering. Deze zal het bestuur verzoeken haar initiatief deugdelijk te motiveren op straffe van nietigverklaring van de schorsing door de absolute meerderheid van de CSCD-vergadering.

Lid 2 Uitzetting uit de CSCD vindt plaats indien het genoemde in Lid 1 reeds tweemaal heeft plaats gevonden, tenzij de CSCD-vergadering van mening is dat het gedrag van dit lid dermate nadelig voor de CSCD is dat directe uitzetting noodzakelijk is. Hiervoor is ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen noodzakelijk op een vergadering waarbij ten minste de helft van de stemgerechtigden CSCD leden aanwezig is.

Lid 3 Indien afgevaardigden of andere bestuursleden van één en dezelfde vereniging, stichting of andere organisatie zich herhaaldelijk schuldig maken aan het in het hierboven genoemde Lid 1 en 2 beschrevene, kunnen de overige leden van de CSCD met unanimiteit der stemmen besluiten tot schorsing van deelname van de organisatie gedurende één jaar. Aan iedere organisatie staat beroep open op de eerstvolgende CSCD-vergadering.

Lid 4 Uitzetting van een organisatie uit de CSCD vindt plaats indien het genoemde in Lid 3 reeds tweemaal heeft plaats gevonden, tenzij de CSCD-vergadering van mening is dat het gedrag van deze organisatie dermate nadelig voor de CSCD is dat directe uitzetting noodzakelijk is. Hiervoor is ten minste unanimiteit van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk op een vergadering waarbij alle stemgerechtigden CSCD leden aanwezig zijn met uitzondering van de organisatie waarover gestemd wordt.

10. Raad van Advies

Lid 1 Een Raad van Advies (verder genoemd als RvA) wordt op voorspraak van de CSCD benoemd door de decaan van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht om te kunnen adviseren bij de toekenning van CS-punten indien dit nodig is. De RvA zal bestaan uit vijf wetenschappelijke medewerkers van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht.

Lid 2 Een lid van de RvA wordt voor drie jaar benoemd. Hij kan daarna éénmalig opnieuw benoemd worden voor een periode van drie jaar. Wanneer zijn dienstverband aan de faculteit eindigt, eindigt ook zijn lidmaatschap van de RvA. De decaan benoemt dan op voorspraak van de CSCD een nieuw lid.

Lid 3 De RvA wijst uit zijn midden een voorzitter aan die de RvA bijeenroept indien dit nodig is.

Lid 4 Op verzoek kunnen de notulen van de CSCD ingezien worden door leden van de RvA

Lid 5 De secretaris van de CSCD is primair verantwoordelijk voor het contact met de RvA.

Lid 6 De RvA kan gevraagd en ongevraagd zijn mening geven over de gang van zaken binnen de CSCD.

11. Financiën

Lid 1 Inkomsten van de CSCD bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van de Faculteit der Diergeneeskunde, schenkingen en sponsoren, dit laatste in overleg met de deelnemende organisaties die eventueel op één of andere manier banden hebben met de betreffende sponsor.

Lid 2 Het bestuur der CSCD dient, alvorens contracten te tekenen die langer lopen dan één jaar, toestemming hiervoor te vragen aan de CSCD-vergadering.

Lid 3 Het financiële boekjaar der CSCD loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

12. Puntenregistratie

Lid 1 De student is zelf verantwoordelijk voor de registratie van de punten. De ingevulde Capita Selecta deelnamekaart is het bewijs van de gevolgde lezingen, excursies, symposia et cetera.

Lid 2 Een bestuurslid van de organiserende vereniging dient bij elke activiteit de handtekening en stempel te zetten teneinde een correcte registratie te kunnen garanderen. Wanneer een student zijn kaart bij een activiteit vergeten is, dient hij dit aan te geven bij het bestuur van de organiserende vereniging. Het bestuur van de betreffende vereniging mag aan deze personen tot uiterlijk één week na het plaatsvinden van de activiteit hun punten bijschrijven op de kaart.

Lid 3 De CSCD draagt zorg voor controle van de CS-punten op de kaart voorafgaande aan de uitreiking van het certificaat.

13. Toekenning CS-punten aan activiteiten (Start studie in collegejaar 2014-2015 en later)

Lid 1 Er worden slechts CS-punten toegekend aan activiteiten waarbij op één of andere manier controle op deelname mogelijk is.

Lid 2 Er moet minimaal 6 weken voorafgaand aan een activiteit, waarbij mogelijk meer dan 1 punt te verdienen is, een volledige aanvraag worden gedaan bij de CSCD. Indien de volledige aanvraag te laat wordt ontvangen, wordt er één punt afgetrokken van het totaal.

Lid 3 Er worden geen punten toegekend aan activiteiten die verplicht zijn gesteld in het onderwijs of waarvoor een betalingsregeling geldt.

Lid 4 CS-punten kunnen toegekend worden aan de volgende activiteiten:

a Lezingen

Lid 1 Een lezing is een eenmalige activiteit waarin men kennis opdoet betreffende een specifiek onderwerp door één of meerdere deskundigen. Per lezing wordt in principe één CS-punt toegekend. Indien een lezing langer dan 45 minuten duurt of er meerdere sprekers aanwezig zijn, kan er een aanvraagformulier worden opgestuurd naar de CSCD voor puntvermeerdering. Onder deze categorie vallen ook de lezingen op locatie.

Lid 2 Aan de studentpresentaties in het kader van een award-uitreiking worden geen CS-punten toegekend.

Lid 3 Voor het CS-certificaat is het aantal lezingen niet gelimiteerd.

b Excursies

Lid 1 Excursies dienen om de sectorkennis te vergroten. Per excursie wordt in principe één CS-punt toegekend.

Lid 2 Voor een lezing op locatie tijdens een excursie kunnen er extra punten aangevraagd worden door middel van het inleveren van een aanvraagformulier.

Lid 3 In totaal kunnen er niet meer dan 10 CS-punten met excursies verdiend worden voor het certificaat. Het aantal behaalde punten met een lezing op locatie is niet gelimiteerd.

c Symposia

Lid 1 Een symposium is een activiteit bestaande uit minimaal 4 lezingen. Aan een symposium kunnen twee tot vijf punten toegekend worden.

Lid 2 Voor het CS-certificaat is het aantal symposia niet gelimiteerd.

e Workshops

Lid 1 Een workshop is een eenmalige activiteit waarin men praktische ervaring opdoet. Met een workshops valt één CS-punt te verdienen.

Lid 2 Bij een herhaalde deelname aan een en dezelfde workshop telt alleen de eerste deelname mee voor het CS-certificaat.

Lid 3 Een avond Rundveebeoordelen wordt beschouwd als een workshop.

Lid 4 Voor het CS-certificaat is het aantal workshops niet gelimiteerd.

d Cursussen

Lid 1 Een cursus is een herhaalde activiteit waarin men kennis opdoet aangaande een veterinair relevant onderwerp. Voor een cursus is er een ½ CS-punt per dagdeel te verdienen.

Lid 2 Bij een herhaalde deelname aan een en dezelfde cursus telt alleen de eerste deelname mee voor het CS-certificaat.

Lid 3 Mocht een activiteit meerdere keren in hetzelfde collegejaar gegeven worden, dan kan de puntenaanvraag in één keer aangevraagd worden bij de CSCD.

Lid 4 Voor het CS-certificaat is het aantal cursussen niet gelimiteerd.

f Buitenlandexcursie (BLE’s)/Binnenlandexcursie (BiLE)

Lid 1 Een BLE/BiLE is een meerdaagse activiteit waarin veterinair relevante instanties/ organisaties/ bedrijven worden bezocht. Aan een BLE/BiLE kunnen één tot drie CS-punten toegekend worden.

Lid 2 Voor het CS-certificaat tellen maximaal vier BLE’s of BiLE’s mee.

g. Spoedactiviteiten

Als naar aanleiding van een actueel veterinair relevant onderwerp een vereniging besluit binnen zes weken een activiteit te organiseren over het betreffende onderwerp, dan kan deze activiteit versneld worden aangevraagd.

Activiteit

Capita Selecta Punten

Lezing 

1 punt

Een aanvraagformulier voor puntenvermeerdering kan worden opgestuurd naar de CSCD indien een lezing langer dan 45 minuten duurt of er meerdere sprekers aanwezig zijn.

Excursie 

1 punt

Voor een lezing op locatie tijdens een excursie kunnen er extra punten aangevraagd worden d.m.v. het inleveren van een aanvraagformulier.

Maximaal 10 CS-punten tellen mee voor het CS-certificaat.

Symposium

2-5 punten

Voor een symposium kunnen er punten aangevraagd worden via het aanvraagformulier

Workshop

1 punt

Iedere workshop kan maar 1 keer meetellen

Cursus

½ punt per dagdeel

Iedere cursus kan maar 1 keer meetellen

Buitenland-excursie /

Binnenland- excursie

1-3 punten

Maximaal 4 BLE's/BiLE’s tellen mee voor het CS-certificaat

13. Toekenning CS-punten aan activiteiten (Start studie voor het collegejaar 2014-2015)

Lid 1 Het toekennen van CS-punten aan activiteiten verloopt via artikel 13 Toekenning CS-punten aan activiteiten (Start studie in collegejaar 2014-2015 en later).

Lid 2 Het vastgestelde maximum aan activiteiten, geldend voor het CS-bachelorcertificaat is in onderstaande tabel samengevat.

Lid 3 Voor het CS-mastercertificaat is geen maximum aan activiteiten vastgesteld, geldend voor het certificaat.

Activiteit

Capita Selecta Punten

Lezing 

1 punt

Er is geen maximum aantal lezingen vastgesteld, geldend voor het CS-bachelorcertificaat.

Excursie 

1 punt

Maximaal 5 CS-punten tellen mee voor het CS-bachelorcertificaat.

Symposium

2-5 punten

Er is geen maximum aantal symposia vastgesteld, geldend voor het CS-bachelorcertificaat.

Workshop

1 punt

Iedere workshop kan maar 1 keer meetellen voor het CS-bachelorcertificaat.

Cursus

½ punt per dagdeel

Iedere cursus kan maar 1 keer meetellen voor het CS-bachelorcertificaat.

Buitenland-excursie /

Binnenland- excursie

1-3 punten

Maximaal 2 BLE's/BiLE’s tellen mee voor het CS-bachelorcertificaat.

14. Deelnamekaart (Start studie in collegejaar 2014-2015 en later)

Lid 1 Elke eerstejaars Diergeneeskunde student krijgt bij het begin van zijn studie een CS-deelnamekaart.

Lid 2 Wanneer de kaart vol is en bij verlies of diefstal van de kaart kan een nieuwe kaart verkregen worden. Bij verlies van een kaart zijn de geregistreerde punten in het systeem geldend. Bij fotografisch bewijs van de verloren kaart, kunnen ontbrekende punten worden aangevuld.

14. Deelnamekaart (Start studie voor het collegejaar 2014-2015)

Lid 1 Elke eerstejaars Diergeneeskunde student krijgt bij het begin van zijn studie een CS-deelnamekaart.

Lid 2 Wanneer de kaart vol is en bij verlies of diefstal van de kaart kan een nieuwe kaart verkregen worden. Bij verlies van een kaart zijn de geregistreerde punten in het systeem geldend. Bij fotografisch bewijs van de verloren kaart, kunnen ontbrekende punten worden aangevuld.

Lid 3 Iedere master diergeneeskunde student dient bij de Diergeneeskundige Studenten Kring zijn/haar CS-deelnamekaart voor de master op te halen om gedurende de master punten te kunnen sparen.

15. Minimale puntenaantal CS-certificaat (Start studie in collegejaar 2014-2015 en later)

Een CS-certificaat wordt uitgereikt  bij het behalen van minimaal 55 CS-punten gedurende de gehele studie Diergeneeskunde.

15. Minimale puntenaantal CS-certificaat (Start studie voor het collegejaar 2014-2015)

Lid 1 Een CS-bachelorcertificaat wordt uitgereikt bij het behalen van minimaal 35 CS-punten.

Lid 2 Deze 35 punten dienen behaald te worden in de bachelorfase van de opleiding. Ook als een student langer dan 3 jaar voor de bachelorfase nodig heeft, dient de CS-kaart ingeleverd te worden aan het eind van het 3e collegejaar van de bachelor.

Lid 3 Als de CS-kaart met punten voor het CS-bachelorcertificaat is ingeleverd, mag direct gaan sparen voor het CS-mastercertificaat.

Lid 4 Voor het CS-mastercertificaat is het minimaal aantal CS-punten om een certificaat te ontvangen gesteld op één.

Lid 5 CS-punten voor het CS-mastercertificaat, mogen gedurende de hele masterfase van de opleiding verzameld worden.

16. Uitreiking certificaat (Start studie in collegejaar 2014-2015 en later)

Lid 1 Een maand voor het afstuderen stuurt de student die meent in aanmerking te komen voor het CS-certificaat een foto of scan van zijn/haar CS-kaart via de mail naar de CSCD. Dit overzicht wordt door een lid van de CSCD gecontroleerd en wanneer er geen onvolkomenheden worden geconstateerd wordt het CS-certificaat toegekend.

Lid 2 Het CS-certificaat wordt uitgereikt tegelijk met het masterdiploma.

Lid 3 Indien een student tussentijds stopt met de studie Diergeneeskunde, kan men een overzicht van de gevolgde activiteiten opvragen bij de CSCD. Echter zal er geen officieel CS-certificaat worden bijgesloten.

16. Uitreiking certificaat (Start studie voor het collegejaar 2014-2015)

Lid 1 Studenten die menen in aanmerking te komen voor het CS-bachelorcertificaat, dienen een foto/scan van zijn/haar CS-kaart naar de CSCD te mailen voor de gestelde deadline, welke jaarlijks vastgelegd is op 1 juli.

Lid 2 Het CS-bachelorcertificaat wordt uitgereikt tijdens de Bachelor-uitreiking.

Lid 3 Een maand voor het afstuderen stuurt de student die meent in aanmerking te komen voor het CS-mastercertificaat een foto of scan van zijn/haar CS-kaart via de mail naar de CSCD. Dit overzicht wordt door een lid van de CSCD gecontroleerd en wanneer er geen onvolkomenheden worden geconstateerd wordt het CS-mastercertificaat toegekend.

Lid 4 Het CS-mastercertificaat wordt uitgereikt tegelijk met het masterdiploma.

Lid 5 Indien een student tussentijds stopt met de studie Diergeneeskunde, kan men een overzicht van de gevolgde activiteiten opvragen bij de CSCD. Echter zal er geen officieel CS-certificaat worden bijgesloten.

17. Fraude

Lid 1 Fraude kan bestraft worden met het ongeldig verklaren van de CS-deelnamekaart. Hierover beslist het bestuur na de betrokken partijen te hebben gehoord.

Lid 2 De van fraude verdachte student kan tegen het oordeel van het bestuur in beroep gaan bij de CSCD binnen twee maanden na het ongeldig verklaren van de deelnamekaart. De van fraude verdachte student richt hiertoe een verzoek aan een lid van de CSCD die dit verzoek onverwijld meldt aan de voorzitter van de CSCD die vervolgens een tijdstip vaststelt voor het beroep.

18. Ontoereikendheid reglement

In al die gevallen waarin dit reglement niet beslist, beslist de CSCD.

19. Beroep

Lid 1 Indien een persoon het niet eens is met de beslissing van de CSCD en er geen overeenkomst bereikt kan worden tussen de betreffende partij en de CSCD, kan hij/zij zich binnen een maand na het nemen van dit besluit wenden tot de RvA.

Lid 2 De uitspraak van de RvA dient daarna als bindend beschouwd te worden en nageleefd te worden.

20. Wijzigingen

Lid 1 Wijzigingen in dit CS-reglement kunnen slechts genomen worden indien alle leden van de CSCD schriftelijk hun toestemming gegeven hebben. Tijdens de reglementswijziging dient in elk geval het gehele bestuur der CSCD aanwezig te zijn.

Lid 2 Wijzigingen kunnen slechts genomen worden met unanimiteit der stemmen.

Utrecht, September 2008

Gewijzigd in Juni 2011

Gewijzigd in Juni 2012

Gewijzigd in Juni 2013

Gewijzigd in Mei 2015

 

 

 

 

 

Activiteiten

Geen weer te geven evenementen